Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2022, op hoofdlijnen

Introductie

Het doel van het beleidsplan is om een beeld te schetsen van het nieuwe netwerk op de middellange termijn (vijf jaar): wat willen we dan hebben bereikt. Ook geeft het beleidsplan aan hoe deze doelen zouden moeten worden bereikt. Verder is dit beleidsplan de basis voor de jaarlijks vast te stellen doelen en prioriteiten.
Het beleidsplan geeft richting aan voor de koers in de komende jaren. De missie en strategie zijn richtinggevend.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor het beleid zijn de missie, doel, strategie en meerwaarde.

De missie van Het Nieuwe Netwerk (waartoe zijn wij op aarde) is om op een praktische en verbindende manier professionals in staat te stellen (en elkaar makkelijker te vinden) om gezamenlijk en interdisciplinair versneld stappen te zetten naar een duurzamere samenleving;

Het achterliggende doel is om – mede vanuit Wageningse kennisgebieden – een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige samenleving te doen ontstaan; duurzaam in de zin dat onze productieprocessen binnen de ecologische en sociaal aanvaardbare grenzen blijven casu quo integraal, inclusief en op ecologische basis, om zo mede de UN Social Development Goals (SDG’s) te verwezenlijken.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

 • Professionals in voedsel en duurzaamheid (inclusief omgeving, milieu, water, klimaat, bodem, sociologie, economie) te ondersteunen en te verbinden in eigentijdse netwerken; dit betreft professionals – jongeren en ouderen – die samen willen werken aan de versterking en versnelling van transities naar integrale duurzame voedsel- en andere productiesystemen. Anders gezegd: building tribes!
 • Het actief initiëren en (doen) initiëren, faciliteren en organiseren van activiteiten, die dwarsverbanden tot stand brengen en gericht zijn op handelingsperspectief en impact Zoals bijvoorbeeld: bewustwording bevorderen met behulp van interviews, lezingen, artikelen, boekjes; organiseren van interdisciplinaire leertrajecten; het faciliteren van een platform of gilde van deelnemers aan specifieke activiteiten.
De stichting zet daartoe de volgende middelen in:
 • Het verwerven van daarvoor benodigde fondsen;
 • Het aanbieden van facilitatie aan individuele professionals en aan groepen of organisaties van professionals, mbv. abonnementen
 • Het aangaan en onderhouden van contacten met andere op fundamentele, maatschappelijke verandering gerichte organisaties, zoals DRIFT, Urgenda, en dergelijke;
 • Al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Meerwaarde door facilitatie tbv. impact
Het Nieuwe Netwerk onderscheidt zich van andere netwerken/ verenigingen op de volgende manieren:
 1. Het Nieuwe Netwerk zorgt voor een verbinding dwars op de huidige netwerken van beroepen/sectoren en verbind generaties/levensfases. Dat wordt ervaren als inspirerend en integrerend en biedt mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
 2. Het Nieuw Netwerk geeft overzicht. Er is overal kennis en er zijn diverse netwerken, initiatieven, workshops en conferenties. Een klein ondersteunend bureau zorgt voor een wegwijzer, gedeelde agenda en proactief signaleren van interessante bijeenkomsten.
 3. Meer impact door handelingsperspectief en spin offs. Het bestuur en het bureau van het Nieuwe Netwerk zien erop toe dat de activiteiten en leden van het netwerk impact hebben; dat het niet bij praten alleen blijft, maar dat handelingsperspectief wordt geboden. Vergelijk activiteiten in het FAO jaar van de bodem, die een spin-off hadden in verschillende instellingen, programma’s en projecten.
Het nieuwe netwerk is NIET:
 • Een beroepsverenging die opkomt voor en een stem geeft aan een beroepsgroep (zoals NIBI, KIVI, VVM)
 • Een vereniging waar de leden het voor het zeggen hebben.

Strategie

De strategie om ons doel (versnelde echte duurzaamheid in voedsel en omgeving) en onze meerwaarde (faciliteren en initiëren van samenbrengen professionals en overzicht bieden) te bewerkstelligen is:

 • Aansturing: We werken volgens het nieuwe werken: daar waar de energie zit.
 • Communicatie extern: Vanaf het begin (1 mei 2020) maken we duidelijk aan alle verenigingen en groepen professionals, dat we vooral inspireren, en dat we het tot stand brengen van verbindingen tussen professionals rondom thema’s en handelingsperspectief faciliteren..
 • Klanten zoeken/ netwerkontwikkeling: We gaan actief op zoek gaan naar organisaties die werken aan duurzaamheid en behoefte hebben aan instrumenten om samen te werken, kennis uit te wisselen en stappen te zetten.
 • Financiering: We zoeken fondsen voor een versnelde en sterkere opbouw en verkoop van abonnementen tbv. facilitatie van kennisontwikkeling.

Het Nieuwe Netwerk in 2025

In 2025 is het Nieuwe Netwerk een landelijk bekend netwerk met tenminste 10.000 actieve deelnemers die met elkaar 250 - 300.000 aan financiering inbrengen. De helft van die deelnemers komt via een bestaande vereniging of coalitie, zoals de Transitiecoalitie Voedsel, Netwerk van Biologen NiBi, SDG netwerk, en KiVi, Koninklijk instituut van ingenieurs
Ongeveer 3-5 professionals zijn actief in het aanjaagteam. Financiële middelen worden voornamelijk ingezet voor kennisuitwisseling en -opbouw.
Er zijn individuele en groepsabonnementen en er wordt actief gebruik gemaakt van het samenwerkingstool om ook digital themabijeenkomsten te houden, werkgroepen te vormen en afspraken te maken. De agenda wordt actief gebruikt. Ongeveer 100 professionals bieden hun cursussen aan via het Nieuwe Netwerk
Er is in 2025 een grote landelijke conferentie
Er is tussen 2020 en 2025 tenminste drie keer vanuit het Nieuwe Network professioneel advies gegeven aan de overheid t.b.v. verbeteren/ versterken duurzaamheid op het gebied van voedsel en omgeving in Nederland of t.b.v. Nederlands ontwikkelingsbeleid of Europees beleid
Er wordt jaarlijks een voortschrijdend 2 jarig beleidsplan opgesteld, met medeneming van de evaluatie van de voorgaande jaren.

Beleid 2020-20222

Omdat de Stichting zojuist is opgericht (Mei 2020), heeft het bestuur van de stichting voor 2020 en 2021 het volgende beleid vastgesteld om doel en strategie en meerwaarde te realiseren, toewerkend naar het beeld van Het Nieuwe Netwerk in 2025.

M.b.t. aansturing activiteiten/ organisatie
Het bestuur staat in principe op afstand en is verantwoordelijk voor het reilen en zielen van de stichting, en het behalen van de doelen en de financiën. in de eerste tweejaar 2020 is het bestuur actief en werkt samen met het aanjaagteam om de stichting vorm te geven. daarna kan het bestuur meer op afstand opereren. Gedurende 2021 treden twee bestuursleden af om plaats te maken voor jongeren bestuursleden. In 2022 gebeurt hetzelfde.
Een aanjaagteam (ingesteld door Bestuur sinds 1 mei 2020) verzorgt de communicatie, de fondswerving, de netwerkontwikkeling en de abonnementen. Het aanjaagteam bestaat uit ZZP-ers, die worden ingehuurd op basis van beschikbare middelen en volgens contracten.
Een Raad van Advies van 6-12 personen is zowel inhoudelijk als procesmatig actief om (samen met aanjaagteam) zo goed mogelijk het netwerk te ontwikkelen en daartoe klanten te trekken en te bedienen. Het jaar 2020 wordt gebruikt om de Raad van Advies te vormen. De Raad van advies geeft gevraagd en gevraagd advies aan bestuur en/of aanjaagteam.

Mbt. communicatie extern m.b.t. netwerkontwikkeling
Bestuursleden zijn in 2020 en 2021 het gezicht van het Nieuwe Netwerk naar buiten toe, met name naar organisaties. Het aanjaagteam heeft een communicatieplan gemaakt tbv

 • De communicatie intern: inspireren en faciliteren binnen het zich ontwikkelende netwerk.
 • Communicatie extern t.b.v. werven van deelnemers (podcasts, agenda, duurzame maandagen) en tbv. fondswerving.
Financieel beleid
 • Bestuur zorgt samen met aanjaagteam voor fondswerving; daar worden afspraken over gemaakt
 • Bestuur stelt contracten op met ZZP-ers in het aanjaagteam. De ZZP-ers ontvangen een vergoeding voor enkele uren.
 • Bestuur is verantwoordelijk voor financieel beheer
 • Het bestuur ontvangt geen financiele vergoeding.
 • Bestuur zorgt dat middelen ten goede komen aan de beoogde doelen
Mbt. voortschrijdend beleidsplan
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (doen) uitvoeren van het beleidsplan. Jaarlijks tussen januari en april evalueert het bestuur samen met aanjaagteam het voorafgaande jaar. Op basis daarvan wordt het 2 jarig beleidsplan opgesteld voor de daar op volgende 2 jaar.

Het Nieuwe Netwerk, platform voor professionals in voedsel, landbouw en omgeving